Všeobecné obchodné podmienky

Účelom týchto obchodných podmienok je bližšie vymedziť a upraviť práva a povinnosti Prevádzkovateľa (predávajúceho) na jednej strane a Užívateľa (kupujúceho)na strane druhej.

1. Definície

1.1   V týchto Obchodných podmienkach:

1.1.1   „E-shop“ znamená internetovú aplikáciu dostupnú v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy http://babatka.numisvet.sk/;

1.1.2   „Spotrebiteľská zmluva“ je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;

1.1.3   „Predávajúci“ (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.4   „Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.5„Uzatvorenie kúpnej zmluvy“ je moment doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

1.1.6   „Nákupný košík“ znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odobraním Kurzu;

1.1.7   „Prevádzkovateľ“ znamená obchodnú spoločnosť SanRajs s. r. o.., so sídlom Radvanská 6138/30, 974 05 Banská Bystrica, IČO:52 532 828;

1.1.8   „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Užívateľom do databázy E-shopu pri Registrácii;

1.1.9   „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;

1.1.10   „Užívateľ“ znamená akúkoľvek osobu, ktorá užíva E-shop, jeho obsah a funkcionality;

1.1.11   „Užívateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;

1.1.12 „Kurz“ znamená produkt v podobe audiovizuálneho návodu detských masážnych techník ponúkaný Prevádzkovateľom k sprístupneniu Užívateľovi prostredníctvom E-shopu vrátane časovo obmedzenej licencie k užívaniu tohto produktu.

2. Proces uzatvorenia zmluvy

2.1   Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je zobrazenie tlačidla s označením „Do košíka“ v užívateľskom rozhraní E-shopu.

2.2Bezvýhradným prijatím ponuky je uzatvorená Kúpna zmluva, pričom za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzatvorenie Kúpnej zmluvy podľa bodu 2.1 týchto Obchodných podmienok zo strany Užívateľa sa považuje kliknutie na tlačidlo s označením „Dokončiť objednávku“.

2.3   Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí E-shopu vyplniť pravdivé, úplné a právne údaje, najmä svoju emailovú adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu.

2.4   Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi emailovú správu o uzatvorení Kúpnej zmluvy, a to na emailovú adresu zadanú Užívateľom do príslušného poľa v užívateľskom prostredí E-shopu.

3. Kúpna zmluva

3.1   Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa stávajú účinné nasledujúce ustanovenia:

3.1.1   Užívateľ kupuje od Prevádzkovateľa Kurz, ktorý si Užívateľ zvolil v užívateľskom prostredí E-shopu vložením do Nákupného košíka a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za daný Kurz cenu, ktorá je pri ňom uvedená v užívateľskom prostredí E-shopu.

3.1.2   Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Užívateľovi v užívateľskom prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Kurz a prípadne ďalšie peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.

3.1.3  V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.

3.1.4 V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený Prevádzkovateľom.

3.1.5   Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z ceny Tovaru.

3.1.6 Prevádzkovateľ sa zaväzuje sprístupniť (dodať) Kurz Užívateľovi v primeranej lehote od uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

3.1.7  Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi daňový doklad o nákupe v elektronickej podobe, a to na emailovú adresu Užívateľa zadanú pri danej objednávke do Užívateľského prostredia E-shopu.

3.1.8  Užívateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a svoje záväzky vzniknuté zo zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom v súvislosti so sprístupnením a kúpou Kurzu na tretiu osobu, a to ani bezodplatne.

 

4. Užívateľský účet

4.1   Užívateľ má právo zriadiť si Registráciou Užívateľský účet.

4.2   Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové údaje.

4.3   Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie Prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užívania Prístupových údajov je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľovi.

5. Informácie pre Spotrebiteľa

5.1   Prevádzkovateľ týmto poučuje Užívateľa, že zaplatením Užívateľa za Kurz, umožní Prevádzkovateľ Užívateľovi prístup ku Kurzu pred uplynutím lehoty (14 dní) na odstúpenie od zmluvy, v dôsledku čoho Užívateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy v danej lehote, čo Užívateľ berie na vedomie a bez výhrad s tým súhlasí. Prístup ku kurzu je na dobu 3 mesiace od sprístupnenia kurzu. Kurz je sprístupnený po úhrade.

5.2   Prevádzkovateľ využíva možnosť mimosúdneho riešenia sťažností spotrebiteľov. V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia obrátiť priamo na Prevádzkovateľa prostredníctvom emailovej adresy babymasaze.info@gmail.com.

5.3   Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

5.4   Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.

5.5   Prevádzkovateľ týchto webových stránok v žiadnom prípade neposkytuje zdravotnú starostlivosť podľa zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ani takúto zdravotnú starostlivosť nesprostredkúva. Obsah týchto webových stránok má výlučne informatívny charakter, Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich vecnú správnosť ani úplnosť a nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť Užívateľom pri postupoch podľa uvedeného obsahu. V prípade všetkých informácií týkajúcich sa zdravia sa vždy poraďte o vhodných postupoch s Vašim ošetrujúcim lekárom, respektíve príslušným špecialistom.

5.6 Obsah podlieha ochrane podľa citovaného autorského zákona a v prípade porušenia jeho ustanovení je Prevádzkovateľ oprávnený zamedziť protiprávnym zásahom a súčasne žiadať od porušovateľa upustenie od protiprávneho konania, požadovať náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.

6. Reklamačný poriadok

6.1   Prevádzkovateľ zodpovedá Spotrebiteľovi, že Kurz je pri sprístupneníformou odkazu na jeho stiahnutie bez vád.

6.2     Prevádzkovateľ neposkytuje záruku na Kurz.

6.3    Prevádzkovateľ zodpovedá za vady Kurzu v zmysle §622 a §623 Občianskeho zákonníka. Práva z vadného plnenia je Užívateľ oprávnený uplatniť u Prevádzkovateľa na adrese jeho sídla alebo na babymasaze.info@gmail.com.

6.4  Reklamáciu Kurzu je vo vzťahu k nemožnosti prehratia konkrétneho videa možné uplatniť u Prevádzkovateľa do 48 hodín od momentu kedy vada nastala.

6.5  Pre účely začatia reklamačného konania je Užívateľ povinný uviesť v e-mailovej správe zaslanej na e-mailovú adresu babymasaze.info@gmail.com:

- presný popis vady, ktorú reklamuje (t.j. popis vady, prípadne ako sa vada prejavuje),

- preukázanie zakúpenia Kurzu,

- popis svojho technického vybavenia, a to najmä verziu operačného systému, aplikácie, názov poskytovateľa internetu, spôsob pripojenia (optické pripojenie, ADSL, a pod.).

6.6  V prípade, že Užívateľ neposkytol Prevádzkovateľovi požadované údaje a/alebo poskytnuté údaje sú nejednoznačné a/alebo poskytnuté údaje boli zaslané anonymne, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až dňom úplného doplnenia chýbajúcich informácií.

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.2   Podrobné informácie o tom, ako Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje Užívateľov, sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov na adrese TU.

8. Užívanie E-shopu

8.1Tieto internetové stránky a ich obsah vrátane E-shopu sú chránené v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z. Akýkoľvek neoprávnený zásah, používanie a kopírovanie internetových stránok a/alebo ich obsahu vo vlastníctve Prevádzkovateľa sú zakázané.

8.2   Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.

8.3   Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy E-shopu.

8.4   V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo Kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo zrušiť Užívateľský účet.

9. Záverečné ustanovenia

9.1Tieto Obchodné podmienky a právne vzťahy na základe nich založené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.

9.2Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.3Prevádzkovateľ má právo zmeniť tieto Obchodné podmienky vo vzťahu k Užívateľom aj bez predchádzajúceho upozornenia.

9.4   Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 1.10.2021.